Sprawozdawcze Walne Zebranie członków Stowarzyszenia "Ewa"

ZAWIADOMIENIE

 

Zarząd Goleniowskiego Stowarzyszenia Kobiet z problemem Onkologicznym „EWA” na podstawie § 24 pkt.8 Statutu zwołuje Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków na dzień 15 czerwca 2021 roku.

I termin godz. 17.00 – liczba członków określona w § 16 ust. 3 tj, co najmniej połowa ogólnej liczby uprawnionych,

II termin godz. 17.15 – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

 

Walne zebranie Członków odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Pocztowej 15/18 w Goleniowie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. 2. Ustalenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Przewodniczącego i sekretarza zebrana.
 5. Wybór Komisji: mandatowej, skrutacyjnej, uchwał i wniosków.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za okres od 01styczna 2020 roku do 31. grudnia 2020 r.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za okres 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
 9. Dyskusja.
 10. Podjęcie uchwał.
 11. Zakończenie obrad.