Stowarzyszenie

O nas

W 2023 roku nasze stowarzyszenie realizuje swoje cele dzięki środkom otrzymanych w ramach zawartej z Gminą Goleniów - Umowie o realizację zadania publicznego o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz.1327 z poźn. zm.) nr 48/2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku pod tytułem:

 „Ochrona i promocja zdrowia, w tym pomoc psychologiczna i rehabilitacja zdrowotna osób chorych na przewlekłe choroby nowotworowe” .

 Środki te przeznaczone są na gimnastykę rehabilitacyjną, masaże, drenaże limfatyczne, terapię psychologiczną, gimnastykę w basenie, edukację żywieniową osób chorych onkologicznie, arteterapię i poradnictwa prawne dotyczącego osób niepełnosprawnych.

 Ponadto I półroczu 2023 roku realizujemy następujące projekty:

 • Umowa nr UDT/3/2023 z dnia 01 lutego 2023 roku zawarta z Centrum Usług Społecznych w Goleniowie w ramach projektu POWER.02.08.00-00-0063/20 o realizacje zadania publicznego, o którym mowa w art.16 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz.1327 z poźn. zm.) pod tytułem:

 „Klub Integracja – dla osób z niepełnoprawnościami oraz osób w kryzysie”

 Zadanie polega na zapewnieniu bezpiecznego miejsca przebywania i godnego spędzania czasu osobom z niepełnosprawnościami i osobom w kryzysie, ułatwianiu utrzymywania satysfakcjonujących kontaktów społecznych, podtrzymywaniu i rozwijaniu zainteresowań i pomocy w załatwianiu spraw urzędowych odbiorcom usługi.

 

 W ramach Programu zainicjowanego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego realizujemy dwa zadania:

 

 • Umowa nr 70/B/2023 na udzielenie mikrodotacji w ramach programu Społecznik 2022-2023 . zawarta w dniu 26 stycznia 2023 roku z Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego SA z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późń. zm.) na realizację inicjatywy oddolnej pod tytułem:

 „Warsztaty Tworzenia Kartek Naturalnych -integracja pokoleniowa”

 Celem projektu "Warsztaty Tworzenia Kartek Naturalnych -integracja pokoleniowa" jest integracja członkiń Stowarzyszenia "Ewa" z młodzieżą w dbaniu o swoje zdrowie , rozwój Goleniowskiego Stowarzyszenia Kobiet z Problemem Onkologicznym "Ewa" , promocja wolontariatu, działania proekologiczne poprzez zorganizowanie warsztatów tworzenia kartek świątecznych i okolicznościowych z wykorzystaniem materiałów z recyklingu.

 • 2. Umowa nr 79/B/2023 na udzielenie mikrodotacji w ramach programu Społecznik 2022-2023 . zawarta w dniu 26 stycznia 2023 roku z Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego SA z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późń. zm.) na realizację inicjatywy oddolnej pod tytułem:

  „Integracja emocjonalna i zdrowie ponad wszystko”

 Celem projektu"Integracja emocjonalna i zdrowie ponad wszystko " jest integracja emocjonalna i zdrowotna członkiń Goleniowskiego Stowarzyszenia Kobiet z Problemem Onkologicznym Stowarzyszenia "Ewa" z młodzieżą i środowiskiem uchodźców w dbaniu o swoje zdrowie, rozwój Stowarzyszenia "Ewa",promocja wolontariatu i postaw prospołecznych, działania proekologiczne poprzez organizację warsztatów arteterapeutycznych malowania na jedwabiu i wykorzystanie roślin przy malowaniu.

 

 

 Goleniowskie Stowarzyszenie Kobiet z Problemem Onkologicznym "Ewa" powstało we wrześniu 2000 roku, aby służyć wsparciem psychicznym i pomocą, kobietom dotkniętym chorobą nowotworową piersi i innych narządów.

Naszym wspólnym celem jest dostarczanie osobom chorym na raka emocjonalnego i praktycznego wsparcia, ułatwienie im podejmowania osobistych decyzji i znalezienia motywacji powrotu do zdrowia oraz uzyskania możliwie najlepszej jakości życia.

Jednym z istotnych zadań stowarzyszenia jest także upowszechnianie wiedzy o profilaktyce chorób nowotworowych oraz popularyzacja zasad promocji zdrowia. Zaznajamiamy więc mieszkańców gminy z problematyką wczesnego wykrywania raka piersi, leczenia i rehabilitacji. Współorganizujemy Białe Niedziele w szpitalu i lokalnych placówkach służby zdrowia, prowadzimy prelekcje w szkołach ponadpodstawowych oraz sołectwach.

Stowarzyszenie zatrudnia psychologa, dietetyka oraz fizjoterapeutę. Na życzenie członkiń organizuje również spotkania z radcą prawnym.

Stowarzyszenie zrzesza w chwili obecnej ponad 60 kobiet.

Nasze działania:

 • rehabilitacja ruchowa, usprawniająca,
 • masaż klasyczny, drenaż limfatyczny, drenaż limfatyczny BOA, nauka automasażu,
 • podniesienie sprawności fizycznej poprzez ćwiczenia w basenie, 
 • profesjonalna pomoc psychologiczna - grupowa terapia dla członkiń, osób chorych i ich rodzin,
 • spotkania z dietetykiem - odżywianie osób chorych onkologicznie,
 • spotkania z radcą prawnym- porady prawne, prawo w życiu codziennym,
 • spotkania integracyjne, spotkania kulturalno-rozrywkowe, turnusy rehabilitacyjne, wyjazdy integracyjno-rehabilitacyjne, wycieczki,
 • współpraca ze szkołami ponadpodstawowymi, stowarzyszeniami oraz sołectwami Gminy Goleniów - prelekcje z fantomem, nauka samobadania piersi, upowszechnianie wiedzy o profilaktyce chorób nowotworowych,
 • współpraca ze Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie, Zachodniopomorskim Centrum Onkologii oraz innymi placówkami leczącymi choroby nowotworowe - rozpowszechnianie wiedzy o działalności stowarzyszenia, udział w Białych Niedzielach oraz kolportaż ulotek na temat profilaktyki i samobadania piersi.

Stowarzyszenie Ewa

Stowarzyszenie jest niedochodową organizacją pozarządową o osobowości prawnej z siedzibą w Goleniowie, ul. Pocztowa 15/18.  Jest organizacją samopomocową, niemedyczną, służącą wsparciem psychicznym i pomocą praktyczną kobietom dotkniętym chorobą raka piersi i innych narządów.

Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego społecznie użyteczną w zakresie ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej, nauki, edukacji, oświaty oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Nasze dane teleadresowe

Goleniowskie Stowarzyszenie Kobiet z Problemem Onkologicznym " Ewa" ul. Pocztowa 15/18, (w „Misiowym Przedszkolu”) 72-100 Goleniów tel. 513 037 997, PeKaO S.A. nr konta: 38 1240 3839 1111 0000 4424 3933