Statut

Statut
Goleniowskiego Stowarzyszenia Kobiet
z Problemem Onkologicznym „EWA”

Rozdział I

Postanowienia ogólne.

§ 1.

Goleniowskie Stowarzyszenie Kobiet z Problemem Onkologicznym „Ewa” zwane dalej „Stowarzyszeniem” posiada osobowość prawną.

Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem w celach nie zarobkowych prowadzącym działalność pożytku publicznego.

§ 2.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Polski a siedzibą władz Goleniów.

§ 3.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 4.

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§ 5.

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
 2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust.1 bądź wystąpienia z nich decyduje Walne Zebranie Członków większością co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zebraniu Członków.

Rozdział II

Cele i sposoby działania.

§ 6.

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. udzielanie pomocy kobietom po mastektomii i kobietom dotkniętym chorobą nowotworową innych narządów kobiecych oraz wzajemne wsparcie,
 2. podniesienie kondycji psychicznej i fizycznej członków,
 3. upowszechnianie wiedzy o profilaktyce chorób nowotworowych,
 4. popularyzacja zasad promocji zdrowia,
 5. współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, fundacjami działającymi na rzecz chorych i niepełnosprawnych,
 6. wsparcie psychologiczne rodzin kobiet z problemem onkologicznym.

§ 7.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. prowadzenie spotkań członków i sympatyków,
 2. organizowanie grup wsparcia i samopomocy,
 3. organizowanie dla członków imprez kulturalnych i turystycznych,
 4. prowadzenie sekcji ochotniczek,
 5. prowadzenie rehabilitacji ruchowej,
 6. prowadzenie psychoterapii indywidualnej i zespołowej,
 7. rozpowszechnianie materiałów informacyjnych nt. zapobiegania, leczenia raka piersi i rehabilitacji,
 8. redagowanie i rozpowszechnianie materiałów dotyczących Stowarzyszenia,
 9. gromadzenie środków umożliwiających realizację zadań statutowych,
 10. prowadzenie działalności gospodarczej,
 11. prowadzenie działalności charytatywnej,
 12. współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, fundacjami w kierunku profilaktyki i leczenia chorób nowotworowych.

§ 8.

 1. 1Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności, lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
 3. Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność, o której mowa w ust. 1.
 4. Działalność nie może być prowadzona wyłącznie na rzecz członków Stowarzyszenia.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 9.

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

§ 10.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych.

§ 11.

 1. Członkiem zwyczajnym mogą być kobiety z problemem onkologicznym piersi i innych narządów kobiecych a także członkinie ich rodzin akceptujące statutowe cele Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
 4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.
 5. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu.

§ 12.

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:
  1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
  2. uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp. organizowanych przez władze Stowarzyszenia,
  3. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,
  4. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
  5. noszenia odznaki organizacyjnej,
  6. zaskarżania do Walnego Zebrania Członków, uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.
 2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
  1. aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów stowarzyszenia,
  2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  3. regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

§ 13.

 1. Członek wpierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 12 ust.1 pkt 2-6.
 2. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w statutowych władzach Stowarzyszenia.
 3. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania w określonym zakresie statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

§ 14.

 1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,
  2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
  3. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 12 miesięcy,
  4. wykluczenia przez Zarząd w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów,
  5. wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,
  6. pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku rażącego działania na szkodę Stowarzyszenia.
 2. W przypadkach określonych w ust.1 pkt 1-6 orzeka Zarząd, który zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie 30 dni, od daty doręczenia stosownej uchwały lub orzeczenia.
 3. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 2.

Rozdział IV

Struktura organizacyjna.

§ 15.

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków
  2. Zarząd
  3. Komisja Rewizyjna

§ 16.

 1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
 2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić przez dowolną ilość kadencji.
 3. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

§ 17.

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród niewybranych kandydatów, według kolejności uzyskanych głosów.

Walne Zebranie Członków.

§ 18.

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni,
  2. z głosem doradczym członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
 3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków imiennie za pokwitowanie na liście, telefonicznie lub emailem co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
 4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności:
  1. w pierwszym terminie – liczby członków określonej w § 16 ust. 3,
  2. w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu, 15 minut później od pierwszego terminu, bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

§ 19.

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, sprawozdawczo-wyborcze w terminie określonym w § 16 ust. 1.
 3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, dwaj sekretarze, członkowie.
 5. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania członków i powołanych na nim komisji.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególności w uzasadnionych przypadkach.
 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  3. na umotywowane żądanie co najmniej 5 członków zwyczajnych.
 8. W przypadkach określonych w ust. 7 pkt 2 i 3 , Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty przedstawienia odpowiedniego wniosku Zarządowi z zachowaniem postanowień § 18 ust.3.
 9. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane.

§ 20.

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

 1. określenie głównych kierunków działania i celów Stowarzyszenia,
 2. uchwalenie statutu i jego zmian, przeniesienie siedziby,
 3. uchwalenie regulaminu władz Stowarzyszenia,
 4. uchwalenie budżetu,
 5. wybór i odwołanie prezesa oraz członków i władz stowarzyszenia,
 6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 7. ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek lub świadczeń,
 8. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 9. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu,
 10. podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
 11. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
 12. podejmowanie uchwał w sprawie rozporządzania majątkiem Stowarzyszenia
 13. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,
 14. powoływanie komisji do załatwienia określonych spraw,
 15. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

Zarząd.

§ 21.

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd składa się z 7 członków, w tym prezesa, wiceprezesa, sekretarza , skarbnika i 3 członków.
 3. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku.
 5. Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może tworzyć biuro i zatrudniać pracowników.

§ 22.

 1. Zarząd jest zobowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Stowarzyszenia, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień statutu, regulaminów i uchwał powziętych przez Walne Zebranie Członków.
 2. Członkowie Zarządu nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 23.

Przy wykonywaniu czynności innych niż wymienione w § 31 Stowarzyszenie reprezentują łącznie prezes lub wiceprezes zarządu i sekretarz.

§ 24.

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. realizacja programu celów Stowarzyszenia oraz wykonanie uchwał Walnego Zebrania
 2. określanie szczegółowych kierunków działania,
 3. ustalanie budżetu i preliminarzy,
 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 5. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
 6. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
 7. powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań,
 8. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 9. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
 10. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
 11. prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
 12. wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
 13. opracowywanie i składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
 14. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał i regulaminów.

Komisja Rewizyjna.

§ 25.

 1. Komisja Rewizyjna jest jedną z władz Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków: przewodniczącego, jego zastępcy oraz sekretarza.

§ 26.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami z przeprowadzonych kontroli i lustracji,
 3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania (posiedzenia) Zarządu,
 4. zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym statutem,
 5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom Stowarzyszenia,
 6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 27.

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 2. Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 28.

W przypadkach określonych w § 26 pkt 3 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a zebranie (posiedzenie) Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

Rozdział V

Majątek i fundusze .

§ 29.

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony może być wyłącznie do realizacji celów statutowych.

§ 30.

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  1. opłaty wpisowe i składki członkowskie,
  2. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
  3. dotacje,
  4. dywidendy należne Stowarzyszeniu w spółkach kapitałowych, darowizny, zapisy i spadki,
  5. korzyści z ofiarności publicznej,
  6. wpływy z działalności statutowej.
 2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie w Banku na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto.
 3. Stowarzyszenie może tworzyć spółki i fundacje oraz przystępować do już istniejących i korzystać z osiąganych dochodów z przeznaczeniem na działalność statutową.
 4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organu lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim , we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi.
 6. Zabrania się przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 7. Zabrania się wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
 8. Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 31.

Uprawnionymi do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia są działający łącznie prezes lub wiceprezes zarządu i skarbnik, przy czym dla ważności ich oświadczeń w tym przedmiocie wymagana jest forma pisemna.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.

§ 32.

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga większości dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Paragraf 18 ust 4 nie stosuje się.
 2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia określonego w § 18 ust 3 należy załączyć projekt stosownych uchwał.
 3. Uchwalenie statutu lub uchwała o jego zmianie wywiera skutki prawne od chwili uprawomocnienia się postanowienia sądu o zarejestrowaniu zmian.
 4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 5. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20, poz.104 z późniejszymi zmianami).

Rozdział VII

Przepisy przejściowe.

§ 33.

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się postanowienia sądu rejestrowego i z upływem tego terminu Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną.